top of page
20190130-DSC06090.jpg

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Navn
Foreningens navn er VÆRFTET - Nexø Kristne skatecenter og legeland.

Stk. 2 Hjemsted
VÆRFTET er en selvstændig forening og har hjemsted i Bornholms Regionskommune.
Foreningens adresse er Kystvej 2, 3730 Nexø.

Stk. 3 Landsorganisation
VÆRFTET er medlem af landsorganisationen "Youth For Christ Danmark" (YFC).

 

§ 2 Formål
Stk. 1 Formål
Foreningens formål er at formidle det kristne livs- og menneskesyn for børn og unge gennem ord og handling.

Stk. 2 Grundlag
Foreningens arbejdsgrundlag er evangelisk kristendom som den bekendes i den Apostolske trosbekendelse.

Stk. 3 Indhold
Foreningens formål søges opnået gennem ugentligt klubarbejde, legeaktiviteter, skateraftener og enkeltstående arrangementer såsom: børneevents, skaterkonkurrencer, koncerter, ungdomsgudstjenester osv.

 

§3 Drift

Stk. Foreningens drift
Foreningens drift finansieres ved kontingentbetaling og tilskud fra offentlig og privat side.
Almindelige brugere af foreningens faciliteter betaler entre og/eller kontingent. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale. Et eventuelt overskud må kun anvendes til opfyldelse af foreningens formål.


§4 Medlemmer
Stk. 1
Enkeltpersoner optages som medlemmer af foreningen ved at udfylde en indmeldelsesblanket og betale kontingent.

Stk. 2 Ind- og udmeldelse
Medlemmer skal ved indmeldelsen oplyse deres navn, adresse og fødselsdato, samt årligt bekræfte deres medlemskab ved at foretage kontingentbetaling, når denne udsendes eller opkræves af foreningen.
Indmeldelsen er gyldig fra indmeldelsesdatoen til udgangen af kalenderåret.
Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen og med virkning fra udgangen af det kalenderår, indenfor hvilket der sidst er betalt kontingent.
Manglende kontingentbetaling i et helt kalenderår medfører automatisk udmeldelse, jf. § 5 stk. l.

Stk. 3 Ekskludering:
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer på bestemt eller ubestemt tid. En sådan eksklusion kan dog omstødes af den førstkommende generalforsamling.

Stk. 4 Medlemsrettigheder
Et medlem har stemmeret og valgbarhed i foreningen fra 16 år, og op. Stemmeret betyder, at det ved generalforsamlingen har en gyldig stemme i beslutninger og kan vælges ind i bestyrelsen på lige fod med alle andre medlemmer i foreningen. Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved sine forældre eller værge.

Stk. 5 Medlemsregistrering
Værftet fører foreningens medlemsliste og opkræver på vegne af foreningen det årlige kontingent. Der sendes medlemsregister og kontingentbetalinger løbende til landskontoret til revision.

Stk. 6 Bruger- og medarbejderbetingelser
Man må ikke møde op påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.
Endvidere skal rygning foregå udendørs.

 

 

§ 5 Kontingent
Stk. 1
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent til foreningen. Kontingentet er sammensat af et landskontingent besluttet på YFC Danmarks årsmøde, samt af et lokalkontingent besluttet af Værftet.

 

 

§ 6 Generalforsamlingen
Stk.1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Afholdelse
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal.

Stk. 3 Indkaldelse
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag i Værftets lokaler og hjemmeside. Af indkaldelsen skal det fremgå, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, samt at indsendte forslag kan rekvireres hos formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4 Møde- og stemmeret
Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance, har møde- og stemmeret på generalforsamlingen, og kan vælges ind i bestyrelsen ved gyldigt stemmeflertal.
Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved sine forældre eller værge, og opnår derved samme rettigheder som alle andre medlemmer.
Personer som bestyrelsen måtte have inviteret, har møderet, men ikke stemmeret.
Hvert medlem har en stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5 Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • 1. Valg af dirigent

 • 2. Valg af referent

 • 3. Valg af 2 stemmetællere

 • 4. Bestyrelsens beretning

 • 5. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

 • 6. Behandling af indkomne forslag

 • 7. Fastsættelse af næste års medlemskontingent

 • 8. Godkendelse af budget

 • 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • 10. Valg.af suppleanter

 • 11. Valg af revisor

 • 12. Valg af repræsentant(er) til landsorganisationen Youth For Christ Danmarks årsmøde

 • 13. Eventuelt

Stk. 6 Dirigent
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 7 Valg til bestyrelse og suppleanter
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Samme procedure gælder for valg af suppleanter.

 

Stk. 8 Revisor
En revisor vælges for et år adgangen.

 

Stk. 9 Repræsentant til landsorganisationens årsmøde

a. Lokalforeningen har ret til at vælge 1 repræsentant til Youth For Christ Danmarks årsmøde for hver påbegyndt 25 medlemmer ved seneste årsskifte.
b. Meddelelse om, hvem der er valgt som repræsentant skal være Youth For Christ Danmarks landskontor i hænde senest 3 uger før afholdelse Youth For Christ Danmarks årsmødet.

 

Stk. 10 Protokol
Der føres en skriftlig protokol over forhandlingerne på generalforsamlingerne.
Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent.
Kopi af protokollen tilsendes Youth For Christ Danmarks landskontor senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller når 1/4 af foreningens medlemmer begærer det skriftligt overfor formanden med angivelse af de punkter som ønskes behandlet.
I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er begæret overfor formanden.

Stk.2 Indkaldelse
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger. I øvrigt gælder alle regler som ved afholdelse af ordinær generalforsamling.

Stk.3 Dagsorden
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 • 1. Valg af dirigent

 • 2. Valg af referent

 • 3. Valg af 2 stemmetællere

 • 4. Behandling af indkomne forslag


Stk. 4 Protokol
Der føres en skriftlig protokol over forhandlingerne på ekstraordinære generalforsamlinger. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent.
Kopi af protokollen tilsendes Youth For Christ Danmarks landskontor senest 14 dage efter den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

 

 

§8 Foreningens daglige ledelse - bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer
Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse, der består af minimum 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der det ene år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og det andet år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted for alle bestyrelsens medlemmer.
Der vælges evt. suppleanter for 1 år ad gangen.
Medlemmer af bestyrelsen skal kunne tilslutte sig foreningens formål.

Følgende personer kan dog ikke være medlem af bestyrelsen:

 • Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejning af lokaler m.m, til foreningen, samt

 • Advokater, revisorer og lignende rådgivere for foreningen, samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejning af lokaler m.m. til foreningen samt

 • Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan habilitetsreglerne fraviges, hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang, eller hvis Bornholms Regionskommune skønner, at en fravigelse ikke vil medføre at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i foreningen.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter nyvalg med formand, næstformand og kasserer.

Stk.3
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4
Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf skal formanden eller næstformanden være den ene. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6
Bestyrelsen afholder mindst 2 ordinære bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen samles i øvrigt så ofte som formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 5 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

 

Stk. 7
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens arbejde i det forløbne år beskrives.

 

Stk. 8
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

 

Stk. 9
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Bornholms regionskommune for anvendelse af derfra modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

 

Stk.10
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse.af afgrænsede. opgaver.

 

Stk. 11
Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne ansvarlig for foreningens interesser, midler og ejendele

 

 

§9 Budget, regnskab og revision
Stk.1
Foreningens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af foreningens formål og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilfalde andre.

Stk. 2
Foreningens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

 

Stk.3
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Stk. 4
Foreningen fører et selvstændigt regnskab, der som minimum består af en kasserapport, hvor alle indtægter og udgifter føres, samt en årlig resultatopgørelse, hvor summen af indtægter og udgifter, resultater samt en eventuel kasse- og bankbeholdning opgøres.

 

Stk. 5
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab skal foreligge senest 1. marts i det efterfølgende kalenderår og underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen, samt sendes i kopi til Youth For Christ Danmarks landskontor.

 

Stk. 6
Foreningens regnskab føres af kassereren.
   

Stk. 7
Foreningens regnskab revideres af de revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Revisorerne kan kræve oplysninger, som måtte findes af betydning for udførelsen af deres hverv.

 

Stk. 8
Årsregnskabet forsynet med revisorernes bemærkninger forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen.

Stk. 9
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 

§10 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1 Tegning
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald, af formanden eller næstformanden i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke de enkelte medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, dog hæfter bestyrelsens medlemmer personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.


 

 

§ 11 Vedtægtsændringer
Stk.1
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts det pågældende år. Det er til enhver tid muligt for bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt der opstår behov for at foretage ændringer af vedtægterne i løbet af året.

Stk. 2
Forslag til vedtægtsændringer skal være opslået i Værftets lokaler og på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Stk. 3
Vedtægtsændringer skal for at være gyldige, vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på den generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk. 4
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.


§ 12 Opløsning

Stk.1
Opløsning af foreningen kan kun finde sted såfremt det vedtages med 5/6 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Stk. 2
Ved opløsning skal et evt. overskud anvendes til kristent børne- og ungdomsarbejde på Bornholm og den sidst siddende bestyrelse foretager fordeling af midlerne.

 

§ 13 Forskellige bestemmelser

Stk.1
Såfremt der opstår forhold, der ikke er beskrevet i denne vedtægt, er disse underlagt bestyrelsens afgørelse.
Stk. 2
Gældende vedtægter skal til enhver tid foreligge i kopi på YFC Danmarks landskontor.Stiftet på generalforsamlingen d.5. februar 2015 i Værftet, Nexø
Ændret på generalforsamlingen d. 9. marts 2016 i Værftet, Nexø
Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 7. december 2016 i Værftet, Nexø
Ændret på ekstra ordinær generalforsamling d. 23.september 2019 i Værftet, Nexø
Ændret på ekstra ordinær generalforsamling d. 27.november 2019 i Værftet, Nexø

Vedtægter i PDF
bottom of page